پگاه آرمان عدالت

با ما همراه باشید

درخواست شکوائیه

برای اینکه رسیدگی به یک دعوای کیفری در یک مرجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه آغاز گردد، لازم است تا ذی نفع پرونده یعنی شاکی، ادعای خود را طبق تشریفات مقرر در قانون، برای مرجع کیفری ارسال نماید. تشریفات ارسال درخواست رسیدگی به ادعای وقوع جرم از سوی شاکی به مرجع قضایی، اعم از دادسرا و داگاه کیفری، با تنظیم شکایت در فرم مخصوصی که شکواییه نامیده می شود، آغاز می گردد. 

شکوائیه نویسی و نحوه نوشتن شکواییه، مطابق ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص گردیده که به موجب این ماده، ضروری است تا برخی از اطلاعات در شکواییه وارد گردد که گاه وارد نکردن این اطلاعات، ممکن است به رد شکایت از سوی مرجع کیفری و هدر رفتن هزینه شکایت انجام شده از سوی شاکی منجر گردد. این امر یعنی رد شکایت از سوی مرجع کیفری، ممکن است تبعات منفی دیگری را نیز برای شاکی داشته، از جمله اینکه با اطلاع متهم از طرح شکایت علیه او، وی برای مخفی شدن یا از بین بردن آثار جرم اقدام نماید.

با توجه به اهمیت شکوائیه نویسی و نحوه نوشتن شکواییه، در این مقاله، به بررسی شکواییه یا شکایت نامه و نحوه تنظیم آن پرداخته؛ در بخش اول، به این سوال پاسخ می دهیم که شکواییه چیست؟ سپس، در بخش دوم، نحوه نوشتن شکواییه یا شکایت نامه را توضیح خواهیم داد. 

بنابراین در پاسخ به این سوال که شکواییه چیست؟ باید گفت شکواییه، یک برگه یا فرم مخصوص است که فرمت آن، از سوی قوه قضاییه تعیین گردیده و شاکی پرونده کیفری، موظف است تا با تکمیل و ارسال آن، برای طرح شکایت کیفری خود در مرجع صالح کیفری اقدام نماید. در شکواییه، اطلاعاتی شامل مشخصات شاکی، مشتکی عنه، عنوان جرم، زمان و محل وقوع جرم و شرح شکایت ذکر گردیده و از طریق دفتر خدمات قضایی، برای دادسرا یا دادگاه صلاحیت دار ارسال می گردد