0

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1402/02/17
7/1401/970
شماره پرونده: 970-88-1401 ح

✅استعلام:
در چکهای صیادی جدید ماهیت ثبت در سامانه بانکی چیست؟ آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟ به عبارتی، آیا می توان گفت به سبب عدم ثبت در سامانه، صدور چک هم صورت نگرفته است؟

✅ پاسخ:
به موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندي است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاري خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایاي اسناد تجاري استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

مهدی منصوری طهرانی Changed status to publish تیر ۱۷, ۱۴۰۲
Add a Comment